Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

31 Ogos 2009

Hadits Ke-2 - Iman, Islam dan Ehsan

Dari Umar radhiyallahu’anhu juga, beliau berkata: "Pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak nampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalinya.

Kemudian ia duduk di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu mempertemukan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata: ”Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam.”

Kemudian Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam menjawab: ”Islam iaitu: hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang haq disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya.”

Orang itu berkata: ”Engkau benar.” Kami menjadi hairan, kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”.

(Rasulullah) menjawab: ”Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.”

Orang tadi berkata: ”Engkau benar.” Lalu orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.” (Beliau) menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.”

Orang itu berkata lagi: ”Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat.”

(Beliau) mejawab: “Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.”

Orang itu selanjutnya berkata: ”Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya.”

(Beliau) menjawab: ”Apabila hamba melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Badawi yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlumba-lumba dalam mendirikan bangunan.”

Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya.

Lalu Nabi shallallahu ’alaihi wasallam bersabda: ”Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu ?”. Aku menjawab: ”Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Lalu beliau bersabda: ”Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian.”

(HR. Muslim).

Kedudukan Hadits

Pengukuhan hadits ke-2 ini sangat penting sehingga sebahagian ulama menyebutnya sebagai “Induk sunnah”, kerana seluruh sunnah berpaksi kepada hadits ini.

Islam, Iman, dan Ehsan

Dinul atau AgamaIslam mencakupi tiga perkara, iaitu: Islam, Iman dan Ehsan. Islam membicarakan masalah zahir, iman membicarakan masalah batin, dan ehsan mencakupi keduanya.

Ehsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari iman, dan iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah ke-Islam-an dianggap sah kecuali jika terdapat padanya iman, kerana konsekuensi dari syahadat mencakupi zahir dan batin. Demikian juga iman tidak sah dan tidak terima Allah kecuali ada Islam (dalam batas yang minimal), kerana iman adalah meliputi zahir dan batin.

Perhatian!

Para penuntut ilmu semestinya faham bahawa adakalanya bahagian dari sebuah istilah agama adalah istilah itu sendiri, seperti contoh di atas.

Iman Bertambah dan Berkurang

Ahlussunnah menetapkan kaedah bahawa jika istilah Islam dan Iman disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian tersendiri, namun jika disebutkan salah satunya saja, maka mencakupi yang lainnya. Iman dikatakan dapat bertambah dan berkurang, namun tidaklah dikatakan bahawa Islam bertambah dan berkurang, padahal hakikat keduanya adalah sama. Hal ini disebabkan kerana adanya tujuan untuk membezakan antara Ahlussunnah dengan Murjiáh. Murjiáh mengakui bahwa Islam (amalan luaran) boleh bertambah dan berkurang, namun mereka tidak mengakui boleh bertambah dan berkurangnya iman (amalan batin). Sementara Ahlussunnah meyakini bahawa keduanya boleh bertambah dan berkurang.

Istilah Rukun Islam dan Rukun Iman

Istilah “Rukun” pada dasarnya merupakan hasil ijtihad para ulama untuk memudahkan memahami din atau agama. Rukun bererti bahagian sesuatu yang menjadi syarat terjadinya sesuatu tersebut, jika rukun tidak ada maka sesuatu tersebut tidak terjadi. Istilah rukun seperti ini boleh diterapkan untuk Rukun Iman, ertinya jika salah satu dari Rukun Iman tidak ada, maka iman pun tidak ada. Adapun pada Rukun Islam maka istilah rukun ini tidak berlaku secara mutlak, ertinya meskipun salah satu Rukun Islam tidak ada, masih memungkinkan Islam masih tetap ada.

Demikianlah semestinya kita memahami din atau agama ini dengan istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama, namun istilah-istilah tersebut tidak boleh sebagai hakim kerana tetap harus merujuk kepada ketentuan din atau agama, sehingga jika ada ketidaksesuaian antara istilah buatan ulama dengan ketentuan din atau agama, ketentuan din atau agama lah yang dimenangkan.

Batasan Minimal Sahnya Keimanan

1. Iman kepada Allah.
Iman kepada Allah sah dan betul jika beriman kepada Rububiyyah-Nya, uluhiyyah-Nya, dan asma’ dan sifat-Nya.

2. Iman kepada Malaikat.
Iman kepada Malaikat sah dan betul jika beriman bahawa Allah menciptakan makhluk bernama malaikat sebagai hamba yang sentiasa taat dan diantara mereka ada yang diperintah untuk menghantar wahyu.

3. Iman kepada Kitab-kitab.
Iman kepada kitab-kitab sah dan betul jika beriman bahawa Allah telah menurunkan kitab yang merupakan kalam-Nya kepada sebagian hambanya yang berkedudukan sebagai rasul. Diantara kitab Allah adalah Al-Qurán.

4. Iman kepada Para Rasul.
Iman kepada para rasul sah dan betul jika beriman bahawa Allah mengutus kepada manusia sebahagian hambanya mereka mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada manusia, dan pengutusan rasul telah ditutup dengan diutusnya Muhammad shallallaahu álaihi wa sallam.

5. Iman kepada Hari Akhir.
Iman kepada Hari Akhir sah dan betul jika beriman bahawa Allah membuat sebuah masa sebagai tempat untuk menghisab manusia, mereka dibangkitkan dari kubur dan dikembalikan kepada-Nya untuk mendapatkan balasan kebaikan atas kebaikannya dan balasan keburukan atas keburukannya, yang baik (mukmin) masuk surga dan yang buruk (kafir) masuk neraka. Ini terjadi di hari akhir tersebut.

6. Iman kepada Taqdir.
Iman kepada taqdir sah dan betul jika beriman bahawa Allah telah Mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya kemudian Dia Menentukan dengan Kehendaknya semua yang akan terjadi setelah itu Allah Menciptakan segala sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikianlah syarat keimanan yang sah, sehingga dengan itu semua seorang berhak untuk dikatakan mukmin. Adapun selebihnya maka tingkat keimanan seseorang berbeza-beza sesuai dengan banyak dan sedikitnya kewajiban yang dia tunaikan terkait dengan hatinya, lidahnya, dan anggota badannya.

Taqdir Buruk
Buruknya taqdir ditinjau dari sisi makhluk. Adapun ditinjau dari Pencipta taqdir, maka semuanya baik.

Makna Ehsan
Sebuah amal dikatakan hasan cukup jika diniati ikhlas kerana Allah, adapun selebihnya adalah kesempurnaan ehsan. Kesempurnaan ehsan meliputi 2 keadaan:

1. Maqam Muraqabah yaitu sentiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitinya, kedudukan yang lebih tinggi lagi.

2. Maqam Musyahadah yaitu sentiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitinya dengan sifat-sifat tersebut.

Hadits Ke-1- Setiap amal perbuatan bermula dengan niat

Dari Amirul Mu’minin, (Abu Hafsh atau Umar bin Khattab radiAllahu’anhu) dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam bersabda: ’Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh kerana itu, barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana (untuk mendapatkan) dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya (niatnya).’”

(Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadits; Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi di dalam kedua kitab mereka yang merupakan kitab paling shahih diantara kitab-kitab hadits)

Kedudukan Hadits

Pengukuhan hadits pertama ini merupakan pokok agama. Imam Ahmad rahimahullah berkata: “Ada Tiga hadits yang merupakan pokok agama, yaitu hadits Úmar, hadits Aísyah, dan hadits Nu’man bin Basyir.” Perkataan Imam Ahmad rahimahullah tersebut dapat dijelaskan bahawa perbuatan seorang mukallaf bertumpu pada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Inilah halal dan haram. Dan diantara halal dan haram tersebut ada yang musytabihat (hadits Nu’man bin Basyir). Untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan memerlukan niat yang benar (hadits Úmar), dan harus sesuai dengan tuntunan syariát (hadits Aísyah).

Setiap Amal Tergantung Niatnya

Diterima atau tidaknya dan sah atau tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Demikian juga setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya dalam beramal. Dan yang dimaksud dengan amal disini adalah semua yang berasal dari seorang hamba baik berupa perkataan, perbuatan mahupun keyakinan hati.

Fungsi Niat

Niat memiliki 2 fungsi:
1. Jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal (ma’bud), maka niat tersebut berfungsi untuk membezakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan.
2. Jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri (ibadah), maka niat tersebut berfungsi untuk membezakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang lainnya.

Pengaruh Niat yang Salah Terhadap Amal Ibadah

Jika para ulama memperkatakan tentang niat, maka mencakupi 2 perkara:

1. Niat sebagai syarat sahnya ibadah, yaitu istilah niat yang dipakai oleh fuqaha’.

2. Niat sebagai syarat diterimanya ibadah, dengan istilah lain: Ikhlas.
Niat pada pengertian yang ke-2 ini, jika niat tersebut salah (tidak Ikhlas) maka akan berpengaruh terhadap diterimanya suatu amalan, dengan perincian sebagai berikut:

a. Jika niatnya salah sejak awal, maka ibadah tersebut terbatal.

b. Jika kesalahan niat terjadi di tengah-tengah amalan, maka ada 2 keadaan:
- Jika ia menghapus niat yang awal maka seluruh amalannya terbatal.
- Jika ia memperbaiki amalnya dengan tidak menghilangkan niat yang awal, maka amalan tambahannya batal.

c. Berlapang dada bila dipuji setelah amalan selesai, maka tidak membatalkan amal.

Beribadah dengan Tujuan Dunia

Pada dasarnya amal ibadah hanya diniatkan untuk meraih kenikmatan akhirat. Namun terkadang diperbolehkan beramal dengan niat untuk tujuan dunia disamping berniat untuk tujuan akhirat, dengan syarat apabila syariát menyebutkan adanya pahala dunia bagi amalan tersebut. Amal yang tidak tercampur niat untuk mendapatkan dunia memiliki pahala yang lebih sempurna dibandingkan dengan amal yang disertai niat duniawi.

Hijrah

Makna hijrah secara syariát adalah meninggalkan sesuatu demi Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah bermakna mencari sesuatu yang ada disisi-Nya, dan demi Rasul-Nya bermakna ittiba’ dan berlapang dada terhadap tuntunan Rasul-Nya.

Bentuk-bentuk Hijrah:
1. Meninggalkan negeri syirik menuju negeri tauhid.
2. meninggalkan negeri bidáh menuju negeri sunnah.
3. Meninggalkan negeri penuh maksiat menuju negeri yang kurang kemaksiatannya.

Ketiga bentuk hijrah tersebut adalah pengaruh dari makna hijrah.

30 Ogos 2009

Syarah Matan Arba'in


Ringkasan Syarah Arba’in An-Nawawi - Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhahullah.

Oleh : Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam (Staf Pengajar Ma’had Ihyaus Sunnah, Tasikmalaya).


Kata Pengantar,

Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kami juga berlindung kepada-Nya dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Kami juga bersaksi bahwa Muhammad bin ‘Abdillah adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga selawat dan salam sentiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang sentiasa berusaha mengikutinya hingga Hari Kiamat kelak.

Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman, yang bermaksud:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Surah 3. ALI 'IMRAN - Ayat 102)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Surah 4. AN NISAA' - Ayat 1)

Amma ba’d.

Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah Firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam masalah agama. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan pada hujung nya adalah Neraka.

Arba'in An-Nawawi adalah kitab kumpulan hadits yang sangat terkenal. Berisi hadits-hadits yang sangat mensasar bagi pembentukan pemahaman seseorang akan hakikat Dinnul Islam. Maka sudah semestinya bagi setiap muslim untuk mempelajarinya dengan pemahaman yang benar. Terdorong untuk membantu saudaranya dalam memahami hadits-hadits tersebut, penulis bersama ikhwan mahasiswa mengadakan daurah kitab Arba’in. Untuk memudahkan peserta daurah, penulis terpanggil untuk membuat ringkasan syarah. Penulis memandang bahawa syarah Syeikh Sholeh Alu Syeikh sangat bermanfaat. Kerana beliau menyampaikan penjelasan dengan mendahulukan hal-hal yang sangat mensasar sebagai landasan untuk memahami Dinnul Islam lebih lanjut. Disamping bahawa syarah tersebut beliau sampaikan dalam forum daurah yang diadakan di negaranya baru-baru ini. Maka diharap lebih sesuai dengan keperluan umat zaman ini.

Kerana ringkasan ini disusun dalam waktu yang sangat singkat, maka tentu saja banyak kekurangan. Maka penulis mengharap komen dan saranan yang membina dari pembaca.

Penyusun,

Abu Isa Abdullah bin Salam

29 Ogos 2009

buat kali pertama

blog ini mula dilahirkan

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....