Audio Al Quran Beserta Terjemahan

Listen to Quran

30 November 2009

Hadis Ke-34 - Kewajipan Membanteras Kemungkaran

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإیمان )) رواه مسلم
 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiallahu ‘anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lidahnya; jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”

(HR. Muslim)

Kedudukan Hadits

Hadits ini sangat penting. Menjelaskan kewajipan amar ma’ruf nahi munkar.

Mengubah Kemungkaran

Kemungkaran adalah semua yang dinilai buruk oleh syariat, iaitu yang hukumnya haram. Kemungkaran yang diubah adalah yang terlihat mata atau yang sejajar dengan kedudukan mata, dan mengubahnya ketika melihat kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang tidak terlihat mata tapi diketahui masuk dalam pembahasan nasihat. Dan yang diubah adalah kemungkarannya. Adapun pelaku kemungkaran tersebut maka termasuk dalam permasalahan yang lain.

Mengubah kemungkaran tidak sama dengan menghilangkan kemungkaran. Oleh kerana itu telah dikatakan mengubah kemungkaran jika telah mengingkarinya dengan lidahnya atau hatinya, walaupun tidak menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya.

Batasan kewajipan mengubah kemungkaran terikat dengan kemampuan atau dugaan kuat. Ertinya, jika seorang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangan maka wajib untuk menghilangkan dengan tangannya. Demikian juga jika diduga kuat pengingkaran dengan lidah akan berfaedah maka wajib mengingkari dengan lidahnya. Adapun pengingkaran dengan hati maka wajib bagi semuanya, kerana setiap muslim pasti mampu untuk mengingkari dengan hatinya.

Mengingkari dengan hati bermaksud membenci kemungkaran yang berlaku itu dengan memendamnya di dalam hati atau meyakini keharaman kemungkaran yang dia lihat lalu membencinya.

Perbezaan Ingkar Mungkar dan Nasihat

Ingkar mungkar ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan nasihat. Pembahasan tentang nasihat telah dijelaskan pada hadits ke-tujuh. Ingkar mungkar termasuk dari nasihat. Kerana itu ingkar mungkar disyaratkan padanya berbagai syarat, di antara syarat terpenting adalah kemungkaran itu dilihat dan pengingkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar.

Kesan-kesan Ingkar Mungkar dan Hukum Pengingkarannya

Sebuah kemungkaran jika diingkari akan terjadi satu di antara empat tersebut di bawah ini:

1. Berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Hukum pengingkarannya haram.

2. Berpindah kepada keadaan yang lebih baik. Hukum pengingkarannya wajib.

3. Berpindah kepada kemungkaran lain yang sepadan. Hukum pengingkarannya memerlukan ijtihad.

4. Berpindah kepada kemungkaran lain yang belum jelas besar kecilnya. Hukum pengingkarannya haram.

26 November 2009

Hadits Ke-33 - Orang Yang Menuduh Wajib Menunjukkan Bukti

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu bahawa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika semua orang dibiarkan menuduh sesuka hatinya, nescaya akan ada ramai orang yang menuduh tentang harta suatu kaum dan keturunannya. Oleh kerananya, haruslah seseorang yang menuduh itu menunjukkan bukti-bukti tuduhannya dan yang menolak tuduhan wajib untuk bersumpah.”

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, sebahagiannya terdapat dalam kitab Shahih)

Kedudukan Hadits

Hadits ini sangat penting kerana merupakan dasar dalam bab hukum dan perselisihan.

Bukti

Bukti adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada yang benar. Dengan demikian bukti itu sangat banyak macamnya dan berbeza-beza sesuai dengan perbezaan waktu dan tempat.
Bukti diperlukan pada setiap pengakuan. Maka pengakuan tanpa bukti tidak dihiraukan. Namun ada kalanya meskipun penuduh tidak membawa bukti, diperlukan sumpah dari yang dituduh jika dia mengingkarinya.

Keputusan Hakim

Hakim tidak boleh memutuskan hukuman berdasarkan yang dia ketahui dan sesuka hatinya, tetapi wajib berdasarkan bukti-bukti. Mana yang lebih kuat buktinya itulah yang dia menangkan meskipun dia tahu bahawa yang buktinya lebih kuat telah berbuat curang. Maka dalam perselisihan, keputusan hakim tidak mesti benar. Oleh kerana itu tidak boleh bagi seorang mengambil hak orang lain dengan alasan kerana hakim memenangkannya. Dia menjadikan keputusan hakim sebagai kebenaran, padahal dia tahu bahwa dirinyalah yang bersalah.

18 November 2009

Hadits Ke-32 - Dilarang Membuat Kerosakan

Dari Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, “Dilarang segala yang bahaya dan menimpakan bahaya.”

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan yang lainnya dengan disanadkan dan diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatha’ secara mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapanya, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dengan meniadakan Abu Sa’id. Hadits ini menguatkan satu dengan yang lainnya)

Kedudukan Hadits

Hadits ini sangat penting kerana berisi kaedah agama di mana dengan kaedah tersebut merangkumi hukum-hukum yang sangat banyak.

Tidak Mendatangkan Mudharat

Sesuatu yang disyariatkan baik dalam ibadah atau muamalah tidak mendatangkan mudharat bagi pelakunya. Hamba tidak boleh mendatangkan mudharat dalam bermuamalah sementara dia tidak memperolehi manfaat. Jika mudharat yang ditimbulkan mendatangkan manfaat bagi dirinya, maka hukumnya tafsil. Iaitu:

1. Jika mudharat itu sesuatu yang biasa dan manfaatnya jelas, maka hukumnya boleh.

2. Jika mudharat itu sesuatu yang luar biasa, dan manfaatnya tidak jelas maka hukumnya tidak boleh.

WAllahua'alam ....

14 November 2009

Hadits Ke-31 - Jauhilah Kesenangan, Dunia Nescaya DiCintai Allah

Dari Abul-Abbas Sahl bin Sa’d As-Sa’idi radhiallahu ‘anhu dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan aku suatu amal, jika aku lakukan, aku akan dicintai Allah dan dicintai oleh manusia." Rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Zuhudlah terhadap dunia, niscaya dicintai Allah dan zuhud lah terhadap apa yang dimiliki orang lain, nescaya mereka akan mencintaimu

(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan imam yang lainnya dengan sanad yang shahih)

Kedudukan Hadits

Hadits ini sangat penting kerana berisi landasan untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia.

Cinta Allah Dan Cinta Manusia

Cinta Allah dapat diraih dengan menunaikan hak-hakNya dan demikian juga cinta manusia dapat diraih dengan menunaikan hak-haknya dan memperlakukan mereka secara adil dan baik. Mendapat cinta Allah adalah tujuan utama seorang hamba dalam hidupnya, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui hal-hal yang mendatangkan kecintaan Allah.

Zuhud

Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka zuhud terhadap dunia maksudnya apabila berbuat bukan demi mendapatkan nilai duniawi tetapi semata-mata kerana Allah, maka sama saja baginya mendapat pujian atau mendapat celaan manusia. Zuhud terhadap milik manusia maksudnya tidak ada dalam hatinya keinginan dan perhatian terhadap sesuatu yang menjadi milik orang lain. Barang siapa yang dapat merealisasikan dalam dirinya zuhud dengan pengertian di atas maka dia akan meraih cinta Allah dan cinta manusia.

06 November 2009

Hadits Ke-30 - Patuhilah Perintah Dan Larangan Agama

Daripada Abu Tha'labah al-Khusyanie Jurthum ibn Nasyer r.a. daripada Rasulullah SAW telah bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardhukan beberapa fardhu maka janganlah kamu menghilangkannya (iaitu janganlah kamu mempersia-siakannya dan meninggalkannya), Dia telah menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulinya dan Dia tidak menyatakan hukum tentang beberapa perkara, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya."

(Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh al-lmam al-Daraqutnie)

Pengajaran hadis:

(1) Setiap mukmin dituntut supaya mematuhi titah perintah Allah SWT sama ada berbentuk suruhan fardhu mahupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan baik segala amalan fardhu yang Allah SWT fardhukan, jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan begitu sahaja.

(2) Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara haram, maka setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram ini, jangan sampai dia mencabuli perkara haram apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram.

(3) Di samping itu, Allah SWT mendiamkan beberapa perkara iaitu tidak menyatakan halal haramnya secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia. Hukum perkara yang ditinggalkan hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan.

01 November 2009

Hadits Ke-29 - Jihad Puncak Segala Urusan Agama

Dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu ‘anhu berkata: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, beritahu aku amal yang akan memasukanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka”. Baginda bersabda, “Engkau telah bertanya tentang masalah yang besar. Namun itu adalah perkara yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Engkau harus menyembah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan apapun, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah.” Kemudian baginda bersabda, “Mahukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebajikan? Puasa adalah perisai, sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan solat di tengah malam.” Kemudian beliau membaca ayat. “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya….” Hingga firman-Nya, “…sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan,” (As-Sajdah 16-17). Kemudian baginda bersabda kembali, “Mahukah kalian kuberitahu pangkal agama, tiangnya dan puncak tertingginya?”. Aku menjawab, “Mahu, wahai Rasulullah.” Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Pokok urusan adalah Islam (masuk Islam dengan syahadah yang sah), tiangnya adalah solat, dan puncak tertingginya adalah jihad.” Kemudian baginda melanjutkan, “Mahukah kalian kuberitahu tentang punca bagi semua itu?” Saya menjawab, “Mahu, wahai Rasulullah.” Beliau lalu memegang lidahnya dan bersabda, “Jagalah ini.” (Sambil Baginda menunjukkan kepada lidahnya) Saya berkata, “Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diseksa kerana ucapan-ucapan kita?” Beliau menjawab, “Celaka kamu. Bukankah banyak dari kalangan manusia yang tersungkur kedalam api neraka dengan mukanya terlebih dahulu (dalam riwayat lain: dengan lehernya terlebih dahulu) itu disebabkan kata-kata dari ucapan lidahnya?”

(HR. Tirmidzi ia berkata, “Hadits ini hasan shahih.”)

ILMU YANG BERMANFAAT

Ilmu yang semestinya ditekuni dan dikejar adalah ilmu yang dapat memasukkan ke syurga dan menyelamatkan dari api neraka. Inilah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Perlu diperhatikan bahawa ada keasyikan tersendiri tatkala menuntut ilmu. Maka barang siapa yang keasyikannya melalaikan dia dari hakikat dicarinya ilmu, maka telah melampaui batas.

Pengamalan ilmu pada dasarnya sesuatu yang berat, tetapi terasa mudah bagi yang mendapat kemudahan dari Allah.

IBADAH

Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik merupakan inti risalah para Rasul. Seseorang yang telah menunaikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dinamakan muwahhid.

Syirik ada dua macam, yaitu syirik akbar dan ashgar. Seseorang yang melakukan syirik akbar dinamakan musyrik dan hilang tauhidnya jika sebelumnya dia seorang muwahid. Pelaku syirik ashgar telah berdosa besar dan berkurang tauhidnya, tetapi tidak hilang tauhidnya.

JIHAD FI SABILILLAH

Jihad membezakan agama Islam dengan agama yang lain, seperti bonggol yang membezakan unta dengan binatang yang lainnya. Hukum jihad ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib terbahagi dua, wajib aini (setiap diri) dan wajib kifayah (jama'ah). Perincian selanjutnya ada dalam kitab fiqh.

Al Quran

Panduan dan Petunjuk Utama Bagi Orang-Orang Yang Beriman

Mengenai Saya

Foto saya
Ipoh, Perak, Malaysia
aku, insan kerdil yang selalu berdosa. namun aku sentiasa mengharapkan keampunan dan keredhaan Allah .... Saya berketurunan Jawa tapi bukan PTI yaaa... saya lahir dan dibesarkan di Malaysia ....